بررسی تطبیقی شیوه های طراحی فرش منطقه هریس (هریس، مهربان و ب ...

پژوهشگر: محمدی شبنم...

ساختار بازار جهاني فرش دستباف و بازارهاي هدف صادراتي ايران ...

نویسندگان: حسيني ميرعبداله, پرمه زورار ...

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی ...

صدرالدّین طاهری دانش‌جوی دکترای پژوهش هنر...

پژوهشی در نقوش و نشان‌های نمادین و اساطیری مشترک در ایران و ...

نویسندگان: سید رسول موسوی حاجی؛ هوشنگ رستمی...

مردم شناسي قاليچه هاي گل برجسته دره جوزان ملاير ...

نویسندگان: فرهادي مرتضي ...

مطالعه امکان سنجی ایجاد یک واحد شستشوی پشم دباغی در چرمشهر و ...

...

بررسی صمغ گیری الیاف ابریشم و اثرات آن بر روی رنگرزی و خواص ...

ویسیان سیدمحمد (مسئول طرح) ...

آسیب‌شناسی و حفاظت الیاف پشمی رنگ‌شده با نیل در قالی‌های بخت ...

زهره میرزا کوچکی بروجنی ...

مطالعه نقوش گیاهی فرش های صفوی و قاجار ...

نویسنده: نگین السادات مهدوی شهری...