منابع پژوهشی فرش ایران قسمت سوم

حسین کمند لو عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان...

منابع پژوهشی فرش ایران قسمت دوم

حسین کمند لو عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه سمنان...

بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ای ...

نویسندگان: رضا نجارزاده مهدیه رضاقلی زاده ...

بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات فرش دستبافت (مطالعه ...

نویسندگان: سید ابراهیم حسینی نسب مجید آقایی محمد رضایی پور ...

عوامل موثر بر انتخاب کانال صادراتي فرش دستباف از منظر اقتصاد ...

نویسندگان: مهدوي ابوالقاسم, نصيري اقدم علي...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان کرمان) ...

پژوهشگران: حمدی زهرا (مسئول طرح)...

مطالعاتی بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان زنجان) ...

پژوهشگران: اکرامی احسان (مسئول طرح)...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان یزد) ...

پژوهشگران: خواجه افضلی احسان (مسئول طرح)...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان اصفهان) ...

پژوهشگران: رحمانی خواجویی محمد (مسئول طرح)...