بررسی خواص رنگی پوست میوه بنه(پسته¬وحشی)بعنوان رنگزای طبیعی ...

1-سارا نوری کارشناس، ارشد فرش 2-محمد خواجه مهریزی ,استادیار دانشکده نساجی دانشگاه یزد 3-سید محمود طباطبایی, استادیار دانشگاه علم و هنر یزد ...

گزیده پایان نامه بررسی نقوش تزیینی فرش با تاکید بر برجسته کا ...

ناصر ملفوظی ...

معرفی کتب مرجع فرش ایران قسمت ششم(معرفی کتاب قالی ایران نوشت ...

حسین کمندلو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان...

معرفی کتب مرجع فرش ایران قسمت پنجم(معرفی کتاب مبانی طراحی سن ...

حسین کمندلو طراح فرش و عضو هیات علمی دانشگاه سمنان...

معرفی کتب مرجع فرش ایران قسمت چهارم(معرفی کتاب برگی از قالی ...

حسین کمندلو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان ...

معرفی کتب مرجع فرش ایران جلسه سوم (کتاب دستبافته های عشایری ...

حسین کمندلو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان...

معرفی کتب مرجع فرش ایران جلسه دوم (معرفی کتاب فرشهای عشایری ...

حسین کمند لو عضو هیات علمی دانشگاه سمنان...

منابع پژوهشی فرش ایران قسمت سوم

حسین کمند لو عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سمنان...

منابع پژوهشی فرش ایران قسمت دوم

حسین کمند لو عضو هیات علمی گروه فرش دانشگاه سمنان...