بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ای ...

نویسندگان: رضا نجارزاده مهدیه رضاقلی زاده ...

بررسی مزیت نسبی ایران در تولید و صادرات فرش دستبافت (مطالعه ...

نویسندگان: سید ابراهیم حسینی نسب مجید آقایی محمد رضایی پور ...

عوامل موثر بر انتخاب کانال صادراتي فرش دستباف از منظر اقتصاد ...

نویسندگان: مهدوي ابوالقاسم, نصيري اقدم علي...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان کرمان) ...

پژوهشگران: حمدی زهرا (مسئول طرح)...

مطالعاتی بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان زنجان) ...

پژوهشگران: اکرامی احسان (مسئول طرح)...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان یزد) ...

پژوهشگران: خواجه افضلی احسان (مسئول طرح)...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان اصفهان) ...

پژوهشگران: رحمانی خواجویی محمد (مسئول طرح)...

مستندسازی شیوه های رنگرزی طبیعی در کارگاه های رنگرزی در مناط ...

پژوهشگران: اکرامی احسان (مسئول طرح)...

بررسی وضعیت موجود کارگاه های رنگرزی (استان قم) ...

پژوهشگران: حسینخانی محسن (مسئول طرح)...