رنگرزي الياف پشم با مواد رنگزاي مونوآزوي ديسپرس جديد بر پايه ...

نویسندگان: صادقي كياخاني موسي, قرنجيگ كمال الدين, آرامي مختار, محمودي نيازمحمد, مختاري جواد ...

تصفيه پساب هاي رنگرزي خامه فرش دستباف با استفاده از نانو غشا ...

نویسندگان: اكبري احمد ...

گنج پنهان در نقش هاي گليم گيلان

نویسندگان: شادقزويني پريسا ...

عوامل موثر بر شكل گيري و پيدايش نقوش گليم قشقايي ...

نویسندگان: دادور ابوالقاسم, مومنيان حميدرضا ...

کتابها و مقالات شیرین صوراسرافیل ...

...

پاسخ به سوالات متداول قالی بافی

...

بررسی عوامل موثر در شکل‌گیری دست‌بافته‌های عشایر خراسان شمال ...

استاد راهنما: صمد سامانیان | استاد مشاور: تورج ژوله . علی‌رضا عطاری | پدیدآور: زهره قاسم‌زاده...

تجزیه و تحلیل نقش مایه های فرش ترکمن با تاکید بر رنگ ...

استاد راهنما: امیر عباس محمدی راد | استاد مشاور: فتحعلی قشقایی | دانشجو: زهرا سادات حسینی...

بررسي علل اقتصادي- اجتماعي كاهش كيفيت فرش تركمن ...

نویسندگان: ميركتولي جعفر ...