برخی از خصوصیات فولیکولهای پشم در نژاد گوسفند ایرانی و پاره‌ ...

دانشجو: مسعود عرب ابوسعید...

بررسی و تحلیل رنگ در فرش دوره صفویه و رنگ‌سنجی فام‌های آن دو ...

استاد راهنما: سعید زاویه . مهدی سوهانگیر | استاد مشاور: محمدتقی آشوری | پدیدآور: حمیدرضا کاشانی...

بازتاب هنر کاشان در صنعت فرش صفویان ...

نویسنده: امیرحسین چیت‌سازیان ...

بررسی مشکلات مصرف، تولید و صادرات فرش دست‌باف استان کرمان ره ...

نویسندگان: فاطمه ایرانی کرمانی حمیدرضا حری زین العابدین صادقی ...

مطالعه فن شناسي نقشه قالي دو منطقه اصفهان و کرمان (بررسي يک ...

نویسندگان: فرهمندبروجني حميد, نجفيان محمدجواد...

ويژگي هاي قاليچه هاي اقوام فرشباف عرب در جنوب خراسان ...

نویسندگان: طالب پور فريده...

معرفی کتاب "در آمدی بر هنر اسلامی- ایرانی (قالی)" ...

این کتاب با نگاه به آثار مؤسسه کتابخانه و موزه ملک با تألیف کریم میرزایی در سال 1390 توسط انتشارات پیکره نشر شد. ...

مقایسه تطبیقی طرح و نقشمایه فرش بلوچ با فرش ایل یموت ترکمن ...

استاد راهنما: رحیم چرخی . جلال الدین بصام | استاد مشاور: عبداله میرزایی | دانشجو: ملیحه حیاتی...

شناسایی، ریشه یابی و احیاء طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قا ...

پژوهشگران: زارعی محمدرضا (مسئول طرح)...