بررسی جامع روشهای شستشویی فرش دستباف جهت حصول براقیت و خواص ...

پژوهشگران: محسنی بزرگی محسن (مسئول طرح) ...

مطالعه تاثیر استفاده از جاذب های فرابنفش طبیعی و بشرساخت بر ...

استاد راهنما: کمال‌الدین قرنجیگ . سیامک صفاپور | پدیدآور: حامد احمدی...

بررسي تاثير اوره در رنگرزي نخ پشمي با روناس ...

نویسندگان: منتظر مجيد, زرينه سعيد ...

منابع نگارگری ایران

برای مطالعه نگارگری ایرانی نیاز هست که با منبع مهم نگارگری آشنا باشیم. ...

بازیابی و تصفیه پساب نساجی

مطالعه موردی و توسعه مفهوم بازیابی...

بهینه سازی پساب پروسه های تر صنایع نساجی: مطالعه موردی ...

استاد راهنما: مختار آرامی | دانشجو: نرگس اخلاقی ...

بررسی مقایسه ای ظرفیت تولید و تولید مثل چهار نژاد گوسفند بوم ...

نویسندگان رضا اسدی مقدم ؛ اصغر حسنین...

ارزیابی وضعیت شدت روشنایی کارگاههای قالیبافی و وضعیت بینایی ...

محمد رنجبریان، لیلا غیبی *، حسین حاتمی ، سهیلا خداکریم ...

ارزيابي روشنايي داخلي عمومي و موضعي در کارگاه هاي قالي بافي ...

نویسندگان: گل محمدي رستم, عليزاده حميرا*, معتمدزاده مجيد, سلطانيان عليرضا ...