ارز روم

* 1.25 متر. بافنده این گلیم برای گیرایی بیش تر از خطوط اریب بر روی قسمتی از زمینه ی قرمز استفاده کرده است. در میان مثلث کوچکی که محل تماس پیشانی نمازگزار با گلیم است ، تاریخ 1279 قمری (1862 میلادی) دی...

قالی لچک ترنج افشان نایین

2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین...

قالیچه قاب قابی – کتیبه ای نایین

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین...

قالیچه شاه عباسی حیوان دار نایین

1600 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین...

قالیچه گلدانی نایین

2000 خفت منبع : کتاب فرش نایین...

بازوبندی نایین

2/13 * 3/40 متر ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین...

قالیچه اسلیمی ترنجدار نایین

1200 خفت منبع : کتاب فرش نایین...

قالیچه تلفیقی اصفهان

1600 خفت منبع : کتاب فرش نایین...

قالیچه افشان بندی نایین

1400 خفت ، شرکت سهامی فرش ایران منبع : کتاب فرش نایین...