گبه لر بختیاری

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 6 پود ، گره متقارن ، 108 * 282 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 3 تا 5 پود ، گره متقارن ، 159 * 326 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

ربع سوم قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 124 * 269 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 5 پود ، گره متقارن ، 136 * 223 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 3 پود ، گره متقارن ، 135 * 210 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر بختیاری

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، گره متقارن ، 110 * 370 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 153 * 202 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لرهای ایلات خمسه فارس

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 146 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر بویراحمد

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 130 * 226 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...