گبه قشقایی کشکولی

اواسط قرن 19 م ، تمام پشم ، 135 * 218 سانتیمتر ، مجموعه شخصی ...

گبه قشقایی

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 128 * 227 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 6 تا 7 پود ، گره متقارن ، 133 * 200 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

کناره گبه لر کهکیلویه

ربع دوم قرن 19 م ، تمام پشم ، 177 * 522 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر قشقایی

حدود 1900 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، 207 * 305 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

1900 م ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، گره نامتقارن ، 135 * 230 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 120 * 246 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه چهارمحال

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، دو پود ، گره متقارن ، 110 * 160 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر بویراحمد

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 150 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...