گبه لر ممسنی

ربع چهارم قرن 20 م ، 6 تا 8 پود ، گره متقارن ، 128 * 206 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 187 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 195 * 217 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 121 * 197 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

کناره گبه بختیاری

نوشته : سفارش اسدالله خان و تاریخ 1330 (هجری) گره از پشم روی تار و پود نخ ، ابعاد 130 * 420 سانتیمتر ، به لطف سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 120 * 251 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی صفی خانی

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 114 * 211 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 113* 235 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 137* 256 سانتیمتر ، مجموعه جورج بورنه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...