گبه لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 102 * 191 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 104 * 183 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه قشقایی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 168 * 208 سانتیمتر ، مجموعه فاسبند سویس منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود موی بز ، 105 * 157 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، گره از پشم روی تار و پود موی بز ، 134 * 186 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه بویراحمد

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 116 * 192 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 100 * 157 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

ربع سوم قرن 20 م ، تمام پشم ، 182 * 239 سانتیمتر ، مجموعه رودلفو سوریو ، ایتالیا منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...

گبه لر ممسنی

اواسط قرن 20 م ، تمام پشم ، 128 * 230 سانتیمتر ، مجموعه شخصی (قبلا جورج بورنه) منبع : کتاب گبه هنر زیرپا...