اصول طراحی و نقاشی نقشه فرش 6متری 35 رج (قسمت چهارم) ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت سوم

منوچهر امیری...

کارگاه آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه دوم ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش (قسمت اول:شناخت ابزار و وسایل طراحی ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت دوازدهم ...

استاد علی فرد طراح قالی سبک قم ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت یازدهم (مقدمات طراحی) ...

استاد علی فرد طراح نقشه قالی سبک قم...

طراحی و نقاشی فرش جلسه دهم(معرفی سبک استاد جمشیدی قم) ...

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت نهم

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم ...

طراحی و نقاشی فرش قسمت هفتم(گلدانی) ...

استاد علی فرد طراح نقشه قالی سبک قم ...