آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت یازدهم (مقدمات طراحی) ...

استاد علی فرد طراح نقشه قالی سبک قم...

طراحی و نقاشی فرش جلسه دهم(معرفی سبک استاد جمشیدی قم) ...

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت نهم

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش سبک قم ...

طراحی و نقاشی فرش قسمت هفتم(گلدانی) ...

استاد علی فرد طراح نقشه قالی سبک قم ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت ششم(طرح ظل السلطان) ...

استاد علی فرد طراح نقشه قالی قم...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت پنجم (محرمات) ...

استاد علی فرد طراح قالی سبک قم ...

معرفی رواسبی بافت سنه

عذرا یوسفی...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت چهارم ...

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت دوم

استاد علی فرد طراح فرش قم ...