تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت هفتم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و پنجم) ...

 طرح گلدانی ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت ششم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و چهارم) ...

طرح ترنجیدر فرش‎بافی، ترنج از آغاز نشانه حوض و آبگیر بوده است و طرح بسیار رایج لچک –ترنج همان عرصه خانه‎های ایرانی است که در چهار جانب حوض مرکزی چهار باغچه قرار دارد. ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت پنجم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت چهارم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و سوم) ...

طرح مرغی در قالی بلوچ پيوند عجيبی بين نگاره های مرغی و گياهی بويژه هر كجا كه قالی بلوچ خراسان دارای درخت زندگی است به چشم می خورد آنجا كه بافنده بلوچ با استفاده از نگاره ها و نقشمايه های مرغی يك تا چ...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و دوم) ...

 طرح ها و نقوش قالیچه های بلوچ منطقه بیرجندسياووش آزادی دركتاب ارزشمند قاليبافی درآئين بلوچ نقوش وطرحهای بلوچ را معرفی می نمايد كه خلاصه آن به شرح زير است: ((طرحهای بلوچ هندسی بوده واز خطوط گردان...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت سوم) ...

قالی های تاریخی کرمان...