طرح یا نقش در فرش ترکمن

طرح یا نقش در نزد ترکمن ها گؤل / گل خوانده می شود. هنری است تجریدی به این معنا که بافنده ی ترکمن با توجه به اشیاء، خطوط هندسی، عوامل طبیعی موجود در محیط زندگی، خواسته ها، اعتقادات و باورهای خود، طرحی ...

تحلیل نقش آیینه گل

زنان ترکمن به محیط اطراف خود و زندگی خود توجه داشته و با احساس و اندیشه خود، مهمترین و حیاتی ترین مسائل زندگی خود را در شکل نقش ها و طرح ها بیان می نمودند، در این رابطه آلاچیق (خانه)، احشام و در رأس آ...

تحلیل نقش قفسه گل

زنان ترکمن، پرندگان و زندگی آنان در محیط اطراف بدقت ملاحظه کرده و حتی نحوه حفاظت پرندگان از بچه هایش را دیده و این حس و درک را در اندیشه خود پرورانده و این مساله را به طریقی در کنار دیگر آثار خود خلق ...

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی (قسمت دوم) ...

تفسیر بن‌نگاره‌ی ماهیان چرخان ...

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی (قسمت اول) ...

ماهیان چرخان از بن‌مایه‌های بسیار ماندگار در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز، هستند که بارها بر روی سفالینه‌ها و ظروف فلزی تصویر شده‌اند. از زیباترین نقش‌مایه‌ه...

نقش ماهی بر سفالینه های پیش از تاریخ ایران ...

بخش مهمی از سابقه نقوش تمدن های مختلف بر پیکره ی آثاری نهفته است که به عنوان اسنادی معتبر مورد مطالعه قرار می گیرند. بی شک یکی از این آثار سفالینه های جوامع مختلف است که خود از مهمترین منابع در این خص...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت چهارم) ...

دلایل افول و پیشرفت قالیچه های تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت سوم) ...

انواع قالیچه های تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت دوم) ...

تاریخچه قالیهای تصویری ...