سیر تحول بته جقه در فرش (قسمت اول)

همانطور که گفته شده نقش بته را با تفسیرهای گوناگون ذکر کرده‌اند. اما بته را بیشتر به درخت و گیاه ربط داده‌اند که جزئی از اسطوره‌ها و اعتقادات ایرانیان قدیم بوده و تحت تأثیر و فرهنگ و شر...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت پایانی) ...

نمونه‎های اجرایی ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت دهم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت نهم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت هشتم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و هشتم) ...

تصویرسازی اشعارمحلی بیرجند با توجه به نقوش دست‎بافته‎های این منطقه ...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و هفتم) ...

هنر نمايشی از تغيير دائم است و در طول تاريخ همواره تغييرات كمی و كيفی فراوانی به خود ديده است. در اين ميان هنر شرقی هميشه به رمز و راز بسيار كه برگرفته از روحيه و نگاه خالقانش است، شهره بوده و از شاخص...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و ششم) ...

طرح خرچنگی ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت هفتم) ...

قالی های تاریخی کرمان...