نقش ماهی بر سفالینه های پیش از تاریخ ایران ...

بخش مهمی از سابقه نقوش تمدن های مختلف بر پیکره ی آثاری نهفته است که به عنوان اسنادی معتبر مورد مطالعه قرار می گیرند. بی شک یکی از این آثار سفالینه های جوامع مختلف است که خود از مهمترین منابع در این خص...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت چهارم) ...

دلایل افول و پیشرفت قالیچه های تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت سوم) ...

انواع قالیچه های تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت دوم) ...

تاریخچه قالیهای تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت اول) ...

از سلسه قاجاریه جریانی در هنر قالی بافی ایران شکل گرفت که از آن به عنوان قالیچه های تصویری یاد می شود، اگر چه پژوهش های انجام گرفته در مورد قالیچه های تصویری بسیار اندک و حتی گاهی کمتر از سایر قالیها ...

فرش قشقایی

سوابق تاریخی ايل قشقايی، كه بزرگترين جامعه عشايری فارس را تشكيل می دهد، به صورت يك ايل متفق و يكپارچه به فارس نيامده است. اتحاديه كنونی قشقايی را چند گروه عشايری ترك زبان در اوايل سده يازدهم هجری بني...

تعریف نماد(قسمت سوم)

نقوش افشاریدر این نقوش بندها ونگاره های فرش پیوستگی و ارتباط کاملی دارند به نحوی که می رسدنقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و یک ارتباط مداوم بین قسمتهای مختلف نقش به وجود می آی...

تعریف نماد(قسمت دوم)

نقوش گیاهیدر هنرهای متنوع اقوام مختلف مانند معماری نقاشی و کتابت پیکرسازی و حجاری کاشی کاری و شاخه های مختلف صنایع دستی حضور دارند در ایران تا قبل از دوره اسلامی نمادهای گیاهی اغلب تقارن داشته اند و ب...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت ششم) ...

درخت سرو:به پارسی درخت سرو را (شروان) گویند. در لغت نامه‌ی عمید سرو درختی است مخروطی شکل، برگهایش باریک و دراز به شکل سوزن و همیشه سبز است در عربی نیز سرو و سروه می‌گویند. ...