قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت اول) ...

از سلسه قاجاریه جریانی در هنر قالی بافی ایران شکل گرفت که از آن به عنوان قالیچه های تصویری یاد می شود، اگر چه پژوهش های انجام گرفته در مورد قالیچه های تصویری بسیار اندک و حتی گاهی کمتر از سایر قالیها ...

فرش قشقایی

سوابق تاریخی ايل قشقايی، كه بزرگترين جامعه عشايری فارس را تشكيل می دهد، به صورت يك ايل متفق و يكپارچه به فارس نيامده است. اتحاديه كنونی قشقايی را چند گروه عشايری ترك زبان در اوايل سده يازدهم هجری بني...

تعریف نماد(قسمت سوم)

نقوش افشاریدر این نقوش بندها ونگاره های فرش پیوستگی و ارتباط کاملی دارند به نحوی که می رسدنقاش از هنگام شروع طرح تا پایان آن قلم از کاغذ بر نداشته و یک ارتباط مداوم بین قسمتهای مختلف نقش به وجود می آی...

تعریف نماد(قسمت دوم)

نقوش گیاهیدر هنرهای متنوع اقوام مختلف مانند معماری نقاشی و کتابت پیکرسازی و حجاری کاشی کاری و شاخه های مختلف صنایع دستی حضور دارند در ایران تا قبل از دوره اسلامی نمادهای گیاهی اغلب تقارن داشته اند و ب...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت ششم) ...

درخت سرو:به پارسی درخت سرو را (شروان) گویند. در لغت نامه‌ی عمید سرو درختی است مخروطی شکل، برگهایش باریک و دراز به شکل سوزن و همیشه سبز است در عربی نیز سرو و سروه می‌گویند. ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت پنجم) ...

نماد درخت:در تمامی سفال‌ها و منسوجات و نقاشی‎ها و حتی حجاری‌های تاریخ ایران درخت چنان جایگاهی داشته که حالت تقدس و احترام آمیز آن حتی نزد هنرمندان شهرت فراوان دارد. نمادپردازی درخت جهان ...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت چهارم) ...

درخت زندگی:گیاهان بی شماری در پهنه‌ی اساطیری انسان پیام رسان بوده‌اند. کهن‌ترین گیاهان اساطیری درخت کیهانی است در اسطوره‌ها بر این باور بوده‌اند که درخت زندگی یا درمان کننده، ...

تعریف نماد(قسمت اول)

تعریف نمادنشانه ها را به طور کلی می توان به سه گروه طبیعی تصویری و قرار دادی تقسیم کرد، نشانه های طبیعی نشانه هایی هستند که میان نشانه و مفهوم آن رابطه ای همجوار وجود دارد مانند دود که نشانه ای از آتش...

سیر تحول طرح درختی در فرش(قسمت سوم) ...

نقوش درختی:...