بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و هفتم) ...

هنر نمايشی از تغيير دائم است و در طول تاريخ همواره تغييرات كمی و كيفی فراوانی به خود ديده است. در اين ميان هنر شرقی هميشه به رمز و راز بسيار كه برگرفته از روحيه و نگاه خالقانش است، شهره بوده و از شاخص...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و ششم) ...

طرح خرچنگی ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت هفتم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و پنجم) ...

 طرح گلدانی ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت ششم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و چهارم) ...

طرح ترنجیدر فرش‎بافی، ترنج از آغاز نشانه حوض و آبگیر بوده است و طرح بسیار رایج لچک –ترنج همان عرصه خانه‎های ایرانی است که در چهار جانب حوض مرکزی چهار باغچه قرار دارد. ...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت پنجم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

تصاویر قالی های تاریخی کرمان(قسمت چهارم) ...

قالی های تاریخی کرمان...

بررسی نقوش فرش خراسان جنوبی (قسمت بیست و سوم) ...

طرح مرغی در قالی بلوچ پيوند عجيبی بين نگاره های مرغی و گياهی بويژه هر كجا كه قالی بلوچ خراسان دارای درخت زندگی است به چشم می خورد آنجا كه بافنده بلوچ با استفاده از نگاره ها و نقشمايه های مرغی يك تا چ...