آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت ششم(طرح ظل السلطان) ...

استاد علی فرد طراح نقشه قالی قم...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت پنجم (محرمات) ...

استاد علی فرد طراح قالی سبک قم ...

معرفی رواسبی بافت سنه

عذرا یوسفی...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت چهارم ...

استاد علی فرد طراح و نقاش فرش ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت دوم

استاد علی فرد طراح فرش قم ...

فرد در قالی

علی فرد طراح و نقاش فرش قم ...

طراحی و نقاشی فرش از نگاهی دیگر -قسمت اول ...

استاد علی فرد طراح و نقاش قالی قم ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش قسمت نهم

علیرضا نوروزی ...

آموزش طراحی و نقاشی فرش با فتوشاپ جلسه ششم ...

علیرضا نوروزی ...