آموزش طراحی و نقاشی فرش جلسه یازدهم ...

منوچهر امیری طراح و نقاش فرش ...

شناسایی و ریشه یابی طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی استا ...

میرانی حیدر (مسئول طرح) ...

آموزش طراحی سنتی قسمت چهاردهم

جواد براتی طراح و مدرس فرش...

طراحی و نقاشی فرش جلسه نهم

منوچهر امیری طراح نقشه فرش ...

آموزش طراحی سنتی -قسمت دوازدهم (ادامه طرز ترسیم و طراحی اسلی ...

جواد براتی طراح و مدرس فرش ایران...

آموزش طراحی و نقاشی قالی -قسمت پنجم (آموزش طراحی و نقاشی قال ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی سنتی-جلسه یازدهم (آموزش طراحی اسلیمی) ...

جواد براتی طراح و مدرس فرش ...

اصول طراحی و نقاشی نقشه فرش 6متری 35 رج ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی سنتی (قسمت دهم آموزش طراحی گلهای ترکیبی) ...

جواد براتی ...