شناسایی و ریشه یابی طرحها و نقوش فرش دستباف ایران (قالی استا ...

میرانی حیدر (مسئول طرح) ...

آموزش طراحی سنتی قسمت چهاردهم

جواد براتی طراح و مدرس فرش...

طراحی و نقاشی فرش جلسه نهم

منوچهر امیری طراح نقشه فرش ...

آموزش طراحی سنتی -قسمت دوازدهم (ادامه طرز ترسیم و طراحی اسلی ...

جواد براتی طراح و مدرس فرش ایران...

آموزش طراحی و نقاشی قالی -قسمت پنجم (آموزش طراحی و نقاشی قال ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی سنتی-جلسه یازدهم (آموزش طراحی اسلیمی) ...

جواد براتی طراح و مدرس فرش ...

اصول طراحی و نقاشی نقشه فرش 6متری 35 رج ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی سنتی (قسمت دهم آموزش طراحی گلهای ترکیبی) ...

جواد براتی ...

آموزش طراحی سنتی قسمت نهم(آموزش ترسیم گل چرخشی یا فرفره ای) ...

جواد براتی طراح و مدرس فرش...