آموزش طراحی و نقاشی فرش (قسمت اول:شناخت ابزار و وسایل طراحی ...

منوچهر امیری ...

آموزش طراحی سنتی قسمت هشتم(طراحی برگ موئی یا پنجه ای) ...

جواد براتی مدرس و طراح قالی...

آموزش طراحی سنتی (قسمت هفتم طرز طراحی گل لاله عباسی) ...

جواد براتی...

طبقه بندی طرحها و نقوش فرش ایران از نگاهی دیگر ...

حسین کمند لو...

آموزش طراحی سنتی(قسمت ششم :آموزش طراحی گل شاه عباسی) ...

جواد براتی...

طراحی سنتی قسمت پنجم آموزش طراحی غنچه ها ...

این جلسه در خصوص غنچه ها صحبت میکنیم...

طراحی سنتی قسمت چهارم (ادامه ترسیم برگهای کنگره ای) ...

مانند کنگره ای یکی ای میتوان ان حالت را به چند تایی هم بسط داد...

نقشمایه ها و نقوش دستبافته های قشقایی قسمت دوم ...

...

طراحی سنتی قسمت سوم(طراحی برگ کنگره ای) ...

...