طبقه بندی طرحها و نقوش فرش ایران از نگاهی دیگر ...

حسین کمند لو...

آموزش طراحی سنتی(قسمت ششم :آموزش طراحی گل شاه عباسی) ...

جواد براتی...

طراحی سنتی قسمت پنجم آموزش طراحی غنچه ها ...

این جلسه در خصوص غنچه ها صحبت میکنیم...

طراحی سنتی قسمت چهارم (ادامه ترسیم برگهای کنگره ای) ...

مانند کنگره ای یکی ای میتوان ان حالت را به چند تایی هم بسط داد...

نقشمایه ها و نقوش دستبافته های قشقایی قسمت دوم ...

...

طراحی سنتی قسمت سوم(طراحی برگ کنگره ای) ...

...

طرحها و نقوش گلیم قشقایی قسمت دوم ...

...

آموزش طراحی سنتی قسمت دوم (طراحی برگ بادامی) ...

به نظر بنده اگر کسی برگ بادامی رو خوب یاد بگیرد در ترسیم سایر نقوش خیلی موفق خواهد بود...

نقشمایه های گلیم قشقایی قسمت اول

...