تحلیل نقش قفسه گل

زنان ترکمن، پرندگان و زندگی آنان در محیط اطراف بدقت ملاحظه کرده و حتی نحوه حفاظت پرندگان از بچه هایش را دیده و این حس و درک را در اندیشه خود پرورانده و این مساله را به طریقی در کنار دیگر آثار خود خلق ...

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی (قسمت دوم) ...

تفسیر بن‌نگاره‌ی ماهیان چرخان ...

بُن‌مایه‌ی ماهی‌های درهَم در قالی ایرانی (قسمت اول) ...

ماهیان چرخان از بن‌مایه‌های بسیار ماندگار در هنر ایران، از دوران پیش از تاریخ تا امروز، هستند که بارها بر روی سفالینه‌ها و ظروف فلزی تصویر شده‌اند. از زیباترین نقش‌مایه‌ه...

نقش ماهی بر سفالینه های پیش از تاریخ ایران ...

بخش مهمی از سابقه نقوش تمدن های مختلف بر پیکره ی آثاری نهفته است که به عنوان اسنادی معتبر مورد مطالعه قرار می گیرند. بی شک یکی از این آثار سفالینه های جوامع مختلف است که خود از مهمترین منابع در این خص...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت چهارم) ...

دلایل افول و پیشرفت قالیچه های تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت سوم) ...

انواع قالیچه های تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت دوم) ...

تاریخچه قالیهای تصویری ...

قالی ها و قالیچه های تصویری دوره قاجار(قسمت اول) ...

از سلسه قاجاریه جریانی در هنر قالی بافی ایران شکل گرفت که از آن به عنوان قالیچه های تصویری یاد می شود، اگر چه پژوهش های انجام گرفته در مورد قالیچه های تصویری بسیار اندک و حتی گاهی کمتر از سایر قالیها ...

فرش قشقایی

سوابق تاریخی ايل قشقايی، كه بزرگترين جامعه عشايری فارس را تشكيل می دهد، به صورت يك ايل متفق و يكپارچه به فارس نيامده است. اتحاديه كنونی قشقايی را چند گروه عشايری ترك زبان در اوايل سده يازدهم هجری بني...