تاریخچه فرش

تصاویر قالی قفقاز به روایت کتاب پیش درامدی بر تاریخ فرش جهان تالیف دکتر مجابی و دکتر فنایی


منبع : عبدالله احراری