در حاشیه

چند سوال و جواب کوتاه قسمت بیست و چهارم

مجموعه سوالات تخصصی فرش هدیه روزانه سایت قالیکده و کانال چهارسوق برای داوطلبان ارشد و فعالان فرش

سوال:مهمترین قبیله های تولید کننده قالی ترکمن تا اواخر قرن سیزدهم؟

جواب:

سالور

چدر

تکه

ساریک یا ساریق

ارسای

یموت

مشکووا کدام قبیله ترکمن را پدر قالیبافی ترکمن توصیف می کند؟

جواب:سالور

سوال:بهترین فرش ترکمن ایران را کدام قبیله می بافد؟

جواب:تکه

بیشترین تولید فرش ترکمن مربوط به کدام قبیله است؟

جواب:اتابای و جعفربای

سوال:مهمترین خصوصیات قالی ترکمن ایران؟

جواب:رنگرزی طبیعی  ولی متاسفانه الان اغلب شیمیایی

گره ایل تکه متقارن مابقی اقوام نامتقارن

شیرازه متصل

تک پوده و تخت

کوچک پارچه

رنگ قرمز غالب است

ساختار عشایری


منبع : عبدالله احراری