نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی (قسمت اول)


قوس حلزونی یا اسپیرال

نحوه ی ترسیم اسلیمی توپر و اسلیمی تو خالی

سربند اسلیمی(دهن اژدری،فیلی توخالی و توپر)

نحوه ی ترسیم اسلیمی دهن اژدری

شیوه ی ترسیم گل شاه عباسی 4 پر پروانه ای

شیوه ی ترسیم گل شاه عباسی 4 پر پروانه ای

گل شاه عباسی 6 پر

گل لاله اناری

طرح حاشیه-اسلیمی گلدار-شیوه تکرار تقارن نقطه ای

قاب گلدانی با موتیف اسلیمی توخالی

طرح حاشیه ی کوچک

زمینه ای با موتیف اسلیمی گلدار-نوع تکرار نقش اصلی:تقارن نقطه ای


توضیح جناب اخرت خواه:در آثار ارایه شده از قلم استاد پورنامی هم استفاده شده است

منبع : رضا اخرت خواه