نقوش و طرح های فرش

نگاهی به آثار استاد مجید سلامت از طراحان و تقاشان تبریز

منبع : مجید سلامت