دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

دستگاه های افقی

مشخصات این نوع دارها چنین است دو تیر چوبی محکم و راست را در فاصله معینی نسبت به یکدیگر با چهار میخ چوبی و یا فلزی در زمین محکم می کنند و سپس تارهای فرش را متناسب با عرض و ظرافت فرش مورد نظر به صورت عمود با امتداد تیرها به دور تیرهای افقی می پیچند.

 

رواج این نوع دارها در میان عشایر بیشتر به علت سهولت جابجا شدن آنها بهنگام کوچ است . با این دستگاه ها فرش هایی با اندازه های بزرگ نمی توان بافت و همچنین فرش هایی که با این نوع دستگاه ها بافته می شوند بعضا در بالا و پایین اختلاف عرض پیدا می کنند . یکی دیگر از عیوب این دستگاه ها این است که کارگر بافنده بعد از مدتی کار به لحاظ خم شدن روی دستگاه گوژپشت و نحیف اندام می شود .

منبع : کتاب سیری در هنر قالی بافی ایران

منبع :