مواد و مصالح

گوسفند کبوده شیراز

پراكنش: گوسفند قره گل و كبوده شیراز به خاطر ارزش پوستی خود مشهور شده اند. این نژاد فقط در استان فارس آن هم در گوشه كوچكی از آن پرورش داده می شود.

 

جمعیت: حدود 190000 راس است .

رنگ: گوسفند كبوده بطور كلی به سه رنگ كبوده ,سیاه و قهوه ای دیده می شود كه به ترتیب در محل به سوز ,ملحه و بور معروف هستند. مقاومت گوسفندان سیاه نسبت به خاكستری و قهوه ای در برابر بیماریها و شرایط سخت محیط بیشتر می باشد .

 

میش نژاد کبوده شیراز

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :