مواد و مصالح

گوسفند دالاق

پراکنش : در استان گلستان. جمعیت : حدود 100000 است. رنگ : قهوه ای تیره تا روشن است.

 

خصوصیات ظاهری : بدن كشیده ، دست و پا بلند ، بدون شاخ و گوشها بلند است ، روی بینی قوس دار ، حدقه چشم برجسته ، پیشانی پوشیده از پشم ، بالای جمجمه كمی برجسته ، نیمرخ محدب ، گردن پوشیده از پشم ، دست و پا دارای قلم درشت است و دنبه متوسط ، دنبالچه كوتاه با خمیدگی S مانند است .

خصوصیات تولیدی :

میانگین وزن تولد بره ها 4.8 کیلوگرم

میانگین وزن 3 ماهگی بره ها 23.5 کیلوگرم

میانگین وزن بلوغ 45کیلوگرم

 

میش نژاد دالاق

 

منبع : علی مبارکی

باتشکر از جناب آقای عبدالله احراری

منبع :