کسب و کار

رضا ذوقی نسب یکی از دانش آموختگان موفق فرش و کار آفرین

منبع : رضا ذوقی نسب