دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

پرز و ریشه فرش

فرش های پرز بلند بیشتر به دست بافندگان ایلیاتی و روستایی به طور اخص آنهایی که محل زیست آنها نقاط سردسیر است ، بافته می شود.

البته برخی از مراکز بافندگی که فرش های پرز بلندی را براساس سنت و یا بر اساس تقاضای بازارهای داخل و خارج می بافند ، از این امر مستثنی هستند . این فرش ها همچنین بیشتر مقبول خریداران نقاط سردسیر داخل کشور و کشورهای سردسیر اروپایی و ایالات متحد امریکا هستند . برعکس فرش های با پرز کوتاه بیشتر در مراکز بافندگی شهری بافته شده و معمولا بافت ظریف تری داشته و بیشتر مقبول بازارهای کشورهای عربی و معدودی از کشورهای اروپایی مانند ایتالیا و فرانسه هستند .

فرش ها را از نقطه نظر ارتفاع می توان در سه گروه زیر دسته بندی کرد :

فرش هایی با پرزهایی 2 تا 4 میلی متر در گروه فرش های پرز کوتاه

فرش هایی با پرزهایی به ارتفاع 4 تا 10 میلی متر در گروه فرش های پرز متوسط

فرش هایی با پرزهایی به ارتفاع 10 تا 20 میلی متر در گروه فرش های پرز بلند

به قسمت های ابتدا و انتهایی تارها که از بالا و پایین فرش خارج شده و به چشم دیده می شوند ، در اصطلاح ریشه می گویند . طول آنها بسته به سنت های بافندگی و محل بافت به نسبت زیادی تغییر می کند . ممکن است این ریشه ها را به دسته های مساوی تقسیم کرده و آنها را ازقسمت های انتهایی به یکدیگر گره بزنند و یا همان طور آنها را رها کنند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :