دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

محاسبه زمان بافت

تعیین زمان بافت یک تخته قالی و یا قالیچه در مراکز گوناگون بافندگی ایران بطور دقیق تا حدودی دشوار است و دلیل آن نیز سرعت عمل متفاوت بافندگان هر ناحیه و گره زنی و سایر عملیات مربوط به بافت است.

بافندگان مزد بگیر که بر اساس تعداد گره اجرت کار را دریافت می کنند اصولا ناچارند سریعتر کار کنند . در حالی که کسانی که برای خود می بافند احتمالا عجله ای به تند کاری نداشته و به جای سرعت زیاد ، کیفیت مطلوب تری را برای دست بافت های خود می خواهند . عمل تند بافی در قطب های بافندگی هر ناحیه نیز گاهی متغیر است . به عنوان مثال در بخش آران (کاشان) بافنده ها تند کارتر هستند . در عوض در راوند ، بخش وابسته دیگری به این شهر ، بافنده ها کند کارتر و با دست بافته های شسته رفته تری هستند .

 

بطور کلی محاسبه زمان بافت یک تخته فرش به این شرح است (به عنوان مثال شهر تبریز در نظر گرفته می شود) : برای بافت یک قالی 3 * 2 متر چهل رج (40 گره در 7 سانتی متر) توسط بافنده ماهر ، که روزانه 5000 گره می زند ، 392 روز وقت لازم است .

 

بر اساس فرمول زیر :

 

مساحت یک گره ذرعی بر حسب سانتی متر مربع 49=7*7 تعداد گره های موجود در یک گره ذرعی مربعی 1600=40*40

 

مساحت یک قالی شش متری بر حسب سانتی متر مربع 60000=300*200

 

تعداد گره ذرعی در مساحت یک قالی شش متر مربعی 1224=49/60000

 

تعداد کل گره های موجود در مساحت این تخته فرش 1958400=1600*1224

 

تعداد روزهای کار برای بافت فرش 392=5000/1958400

 

در بافت یک تابلوی ظریف با رج شمار صد (100 گره در 7 سانتی متر) به اندازه های 25/1*1 متر ، کل گره های رقم 980/548/2 است که از حاصل ضرب 1428 گره در عرض و 1785 گره در طول فرش به دست آمده است . زمان اشتغال برای بافت این تابلو بدون محاسبه زمان چله کشی و تهیه ی مصالح توسط یک استادکار و یک بافنده ی ساده در حدود 440 روز تخمین زده می شود . نکته مهم در بافت این گونه تابلو ها تهیه ی مقدمات اولیه و آماده سازی مصالح از قبیل تهیه نقشه ، نقطه چینی و آماده کردن تعداد قابل توجهی کلاف های رنگی متناسب است که کارفرما تقریبا یک سال وقت برای آن صرف می کند .

منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :