دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

كوجی پیچی گبه

برای بستن كوجی چوب یا میله ای فلزی به قطر 4 تا 6 سانتیمتر و به اندازه عرض دستگاه انتخاب می كنیم. این چوب كه همان كوجی است، در ابتدا دو طرف چوب یا میله مذكور را با دو رشته طناب محكم به راست روها می بندند و سپس نخ چند لا شده دیگری كه طول ان بیش از طول چوب كوجی باشد، به دو سر چوب سر كوجی و یا به میخهایی كه در دو سر چوب زده شده، بسته می شود.

 

این نخ كه در سرتاسر چوب كوجی قرار گرفته، با نخ باریك دیگری كه یك در میان چله ها را به وسیله آن جدا می كند گره می خورد. به طوری كه با كشیدن نخ اصلی، چله ها قابل كشیده شدن روی كوجی می باشند و با كشیدن نخ اصلی به دو سر كوجی امكان پخش بیشتر چله روی چوب كوجی وجود خواهد داشت. از آنجا كه چله ها در پایین كوجی حالت ذوزنقه دارند، از جمع شدن گبه در طرفین جلوگیری می كند. برای پیوند چله به نخ كوجی و تفكیك چله های زیر و رو ایجاد فاصله بین آنها ایجاد می شود كه بعد از كامل نمودن كار جهت پیوند نخ چله به نخ كوجی، دو نقطه چوب زیر سری، در دو طرف چوب كوجی در روی راست روها قرار می دهند، در دو طرف چوب كوجی بلندتر از سطح چله قرار گرفته شود و نخ های زیر و رو مشخص گردند.

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :