دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

زنجیره بافی گلیم

عمل زنجیره بافی قبل از بافت گلیم انجام می شود و روش بافت به این ترتیب است كه نخی دولا شده را كه از جنس چله می باشد، انتخاب كرده و یك سر آن را به دور اولین جفت چله پیچیده و چله ها را جفت جفت (دو تا دو تا) دور زده و این كار را تا اتمام تارها ادامه می دهند. این عمل را زنجیره بافی می گویند. معمولا چله كش ها و بافندگان با سلیقه خود از روش فوق برای مهار كردن پودهای گلیم بافی استفاده می كنند. منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :