دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

نحوه پود زدن و سركشی در گبه

پس از هر رج بافت و ریشه زدن كه در اصطلاح محلی در گویش تركی، ایلمه گویند نوبت به پود زدن می شود. همچنین هرچه از پود ضخیم كمتر استفاده شود و یا در اصطلاح محلی((تپ)) در هر رج رسد.

در گبه بین 3 تا 8 پود در هر رج زده می شود و هرچه تعداد پودها كمتر شود بر كیفیت بافت به تناسب كمتر باشد ،بافت گبه بهتر و دوام آن بیشتر است به طوری كه گاه در بعضی از گبه ها تنها از یك پود ضخیم و یك پود نازك، همانند فرش ،استفاده می شود. كه پودها از جنس نخ چله است و برای پود ضخیم از نخ چله دولایه و برای پود نازك از نخ چله یك لا استفاده می شود. 

پس از بافت هر رج عمل سركشی بدین نحو انجام می شود: 

به كمك دست و یا به كمك اره یا قشو سر ریشه ها را می كشند تا گره محكم تر و پشت گبه یك دست شود و نقش و نگارها نیز خود را بهتر نشان دهند.

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :