دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

عمل قیچی زدن و شیرازه بافی در گبه

پس از بافت هر رج و بعد از عمل سركشی، به وسیله قیچی پرزهای اضافی گبه گرفته می شود. برای قیچی كردن باید قیچی را با دست راست گرفت و دست چپ را روی آن گذاشت تا تعادل برقرار شود و دستمان نلغزد، آن وقت با دقت قیچی كرد. برای قیچی كردن باید دقت كرد كه این كار یك دست و به اندازه مورد نیاز و با توجه به استاندارد انجام گیرد.

 

شیرازه عبارت است از چند تار رنگی (6-2) همرنگ كه در زمینه گبه به دور 2 الی 6 عدد چله تار كنار گبه پیچیده می شود. بهترین نوع شیرازه، شیرازه متصل است و نسبت به شیرازه منفصل از دوام بیشتری برخوردار است. در اصطلاح محلی به شیرازه(كنار پیچ) می گویند. و برای استحكام كناره گبه بهترین روش، استفاده از موی بز می باشد. شیرازه متصل شامل سه نوع شیرازه می باشد:

1-شیرازه متقاطع

2- شیرازه متخاصم

3- شیرازه چند ردیفه

گبه بافان بیشتر از شیرازه متخاصم و متقاطع برای گبه استفاده می كنند.

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :