دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

پرز ، ابزار و لوازم گبه

در گبه ها به خاطر اینكه در هر رج بافت بین 3 تا 8 پود استفاده می شود و پرز گبه بلند است و برای اینكه فاصله بین بافتها مشخص نباشد از پرز بلند كمك می گیرند و پرز گبه بین 1 تا 3 سانتیمتر می باشد. و در گبه هایی كه رج شمار آنها بین 30 تا 50 می باشد و تنها از دو پود استفاده می شود.

پرز گبه گاه همانند قالی است به طوری كه گبه پتویی كه ریزترین نوع گبه می باشد پرز آن همانند قالی است.

در روش فارسی باف:

چاقو(كاردك)، دفتین(دفه)،اره(قشو) و قیچی است و بر روی دار افقی (زمینی) گبه بافته می شود.

در روش تركی باف:

قلاب، دفتین ( دفه)، اره( قشو) و قیچی است و بر روی دار عمودی(ایستاده) گبه بافته می شود.

منبع : هانیه عالمی و سارا یارمحمدی

منبع :