دستگاه ، ابزار و نحوه قالی بافی

ابزار و خصوصیات بافت قالی چالشتر

- «ابزار بافت شامل دفتین، نیم دفتین و کَرکیت (که دارای طرح خاصی است) و قیچی، چاقو و نیم زرعی برای اندازه گیری می باشد.» (صوراسرافیل، 1389: 76).

 

- نوع دار مورد استفاده به صورت ایستاده فلزی و معمولاً بدون راست رو و همراه با کوجی است. «در برخی دارهای قدیمی در مناطق، بافت چله در بالای دستگاه جمع می شد و بعد از بالا رفتن بافت، به وسیله فرد متخصصی چله ها پایین کشیده می شد.» (صوراسرافیل، 1389: 76).

- چله پنبه ای با ضخامت متوسط.

- رجشمار قالی‌ها بین 30- 25 و گاه تا 40 رج است. حداکثر رجشمار در گذشته 30 بوده ولی امروزه تا 45-40 هم دیده می شود. البته قالی های ظریف تر با سفارش بافته می شوند.

- گلیم بافی فارسی.

- شیرازه متصل.

- ریشه متصل در دو طرف قالی.

- گره مورد استفاده، متقارن (گره تركی) با ضخامت های گوناگون است که بدون استفاده از قلاب (با دست) زده می شود. در این منطقه پرز «دارای کیفیت گوناگون است و به رنگ های کدر تا بسیار براق مورد استفاده است. کرک ها متوسط بلند چیده می شوند.» (آشنبرنر، 1373: 57).

- اكثر قالی‌ها «دو پوده» و «سه پوده»  با چله نخی(پنبه ای) می باشند. قالی های سه پوده بدین ترتیب هستند كه بعد از اینكه دو پود كلفت و نازك را دفتین زدند پود سوم كه عموماً از جنس پلی استر یا پنبه چندلا می‌باشد را پودگذاری می‌كنند و آن را می‌كوبند تا دو پود قبلی خوب در قالی بنشیند و بعد از آن پود را از لای چله ها درمی آورند. این عمل باعث كوبیده شدن فرش می شود و فقط در چالشتر رواج دارد.

مریم قنبری عدیوی

منبع :