اخبار فرش

نقش قالي بافي در توسعه روستايي: مطالعه موردي کارگاه قالي بافي دهستان بالاولايت کاشمر

نویسندگان: افراخته حسن, اسكندري ثاني محمد, اسماعيل نژاد مرتضي

چکیده: 

صنايع دستي فرش بافي يکي از منابع مهم درآمدي جامعه روستايي کشور به خصوص نواحي پيراموني کوير مرکزي ايران است. اين صنعت و اقتصاد روستايي در دو دهه اخير با چالش هاي جدي مواجه شده است. آستان قدس در سال 1373 کارگاهي قالي بافي در دهستان «بالاولايت» کاشمر تاسيس کرده است. اين پژوهش نقش کارگاه قالي بافي را در تحولات اقتصادي و اجتماعي روستايي بررسي کرده است. اطلاعات مورد نياز از طريق بررسي محلي و برخي اسناد جمع آوري شده است. جامعه نمونه تحقيق را 40 نفر از کارکنان کارگاه قالي بافي تشکيل مي دهد. داده هاي تحقيق با  استفاده از روش ليکرت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. نتيجه نشان مي دهد که احداث اين کارگاه منشا تحولات مثبت اجتماعي، اقتصادي و کالبدي در دهستان مورد مطالعه بوده است. استفاده از استعداد و دانش بومي مردم، سود مناسب، فقدان اثرات نامناسب زيست محيطي، ايجاد فرصت هاي شغلي، درآمد پايدار، افزايش کيفيت زندگي، بهبوده راه و مسکن روستايي و گسترش کشت تجاري از مهم ترين دستاوردهاي احداث اين شرکت بوده است.

منبع : لینک دانلود