کتب و نشریات

عوامل موثر بر انتخاب کانال صادراتي فرش دستباف از منظر اقتصاد هزينه مبادله

نویسندگان: مهدوي ابوالقاسم, نصيري اقدم علي

چکیده: 

تصميم ساختن يا خريدن يکي از مهمترين تصميمات مديران است. اقتصاد هزينه مبادله، به عنوان يکي از رويکردهاي تاثيرگذار اقتصادي به نظريه بنگاه، تلاش مي کند چارچوبي نظري براي اين تصميم گيري ارائه كند. از منظر اقتصاد هزينه مبادله هر چه دارايي به کاربري خاص محدودتر شود، عدم اطمينان رفتاري بيشتر باشد و تکرار مبادلات زيادتر شود، احتمال اينکه بنگاه ها به جاي تصميم به خريد، تصميم به ساخت بگيرند، افزايش مي يابد. البته در صورتي اين پيش بيني نظري به مديران قابل توصيه است که داده هاي تجربي از آن حمايت کنند. هدف از اين مقاله ارزيابي تجربي فرضيه هاي اقتصاد هزينه مبادله با استفاده از داده هايي است که در مورد تصميم گيري صادرکنندگان فرش دستباف به روش پيمايش گردآوري شده است. نتايج اين مقاله پيش بيني هاي نظريه را در مورد اختصاصي بودن دارايي هاي بنگاه تاييد مي کند، ولي اثر مورد انتظار عدم اطمينان رفتاري و تکرار مبادلات بر صادرات را تاييد نمي کند.

منبع : لینک دانلود