نقوش و طرح های فرش

طراحی سنتی قسمت چهارم (ادامه ترسیم برگهای کنگره ای)

مانند کنگره ای یکی ای میتوان ان حالت را به چند تایی هم بسط داد

نکته مهم اینکه با توجه به قوس و میزان ان کنگره های داخل میتوانند فشرده تر و بیرونی ها بازتر طراحی شوند

حال نگاه از یک زاویه دیگر:

حال نگاه از یک زاویه دیگر

میبینید که با یاد داشتن ترسیم یکی میتوان دوتایی و حتی بیشتر را نیز رسم نمود

نکته .نگاه هندسی وار به موصوع ما را در ترسیم بهتر یاری خواهد کرد

حالتی اینچنین را در نطر بگیرید .همیسه از پایین یک قسمت قابل توجه را برای پایه برگها محسوب نماییید.به دو خطی که در یک نقطه که اینجا همان مرکز دایره است توجه کنید

حرکت اول و دوم .باید از خط وسط به یک اندازه باشد

دو حرکت بعد که مانند شست میباشد به طرف داخل و به بک اندازه باید ترسیم شود

الگویی بیان شده به عنوان یک اصل از نظر فرم هندسی شکل میباشد نه اصل ترسیم ان

این یک فرم نرمال برای ترسیم کاربردی شکل است

تمام جزئیات در عین رعایت شدن باعث ترسیم و تشکیل یک شکل واحد مناسب گردیده است

برگردیم به یک کنگره ای

با تعییر در پاره ای از اجزا به صورت مناسب میتوان شکلی جدید از ان ایجاد کرد این حالت برای بقیه برگهای کنگره ای نیز صادق است

میبینید که جزییات رعایت شده و فقط با تعییر اندازه یا جهت یا کاستن معقولانه از برگ میتوان فرمی مناسب ایجاد کرد

در این شکل مشاهده میکنید که با گرد کردن نوک برگها فرمی دیگر حاصل میشود

انتهای برگشت کنگره یک حالت اشک گونه قرار دارد

انواع تزئینات و حالتهای مختلفی که میتوان برای برگ در نطر گرفت

منبع : جواد براتی