کلکسیون فرش

قالیچه ی اردبیل

قالیچه ی اردبیل در مقیاس پرده و با تراکم 416000 گره ترکی در متر مربع . در متن ابریشمی این قالیچه در وجود و تاثیر طرح های ناحیه ی قفقاز در کمال وضوح به چشم می خورد . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :