نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی قسمت هشتم(طراحی برگ موئی یا پنجه ای)

جواد براتی مدرس و طراح قالی

این برگها هم به عنوان برگ میتوانند نقش داشته باشند وهم بستری برای پیاده شدن موتیفها داخل انها و هم به عنوان پایه برای موتیفهای دیگر. 

این برگ را از تعداد سه تایی ان شروع میکنیم.

در نطر بگیرید کشیدن این برگ میتواند بسیار سخت و خسته کننده باشد.
اما اگر ساختار اصلی ان ونوع قالب بندی شکل برایمان اشکار باشد قطعا اینگونه نخواهد بود.
توجه کنید:

اگر یک نیمه این برگ را اینگونه تصور کنیم میتوانیم

 

که با پیاده کردن طرح به این شکل تبدیل میشود

زاویه برگ زاویه ای است که خواست طراح است و نمیتوان برای ان درجه ای متصور شد

در تعداد برگ 5 تایی هم شاید تا حدودی قالب بالا جواب دهد اما بیشتر از ان نیاز به ساختاری دیگر دارد

قالب تخم مرغی برای این طرح بسیار زیبا و پسندیده است اما خواست طراح ارجح

 

مطمنا این نمیتواند برگ باشد بلکه پایه ای برای سوار شدن موتیفی دیگر روی ان خواهد بود

مانند این شکل

حال به تقسیم بندی زیر توجه کنید.اینجا باید قالی در فرم تخم مرغی پیاده شود

حال اگر فرمهای فرضی دیگر را به ان الحاق کنیم این حالت بدست میاید

 

اگر به هر یک از فرمهای برگ مانند فرضی دندانه یا تزئین دلخواه را اصافه کنیم این نتیجه کار میشود:

تزیین تمام برگها مانند هم و چاکهای بین انها هم باید یکی باشد

تزئین داخل بستگی به سبک طراح منطقه متفاوت خواهد بود

یا این قالب کلی

منبع : جواد براتی مدرس و طراح قالی