کلکسیون فرش

گبه قشقایی

ربع اول قرن 20 م ، تمام پشم ، 113* 235 سانتیمتر ، به لطف گالری نیریز ، برلین منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :