کلکسیون فرش

کناره سراب

کناره عریض در اندازه های 333 * 136 سانتی متر . کار بافندگان سراب با طرح روستایی از مجموعه فرش های خصوصی . منبع : افسانه جاویدان فرش ایران

منبع :