کلکسیون فرش

کناره گبه بختیاری

نوشته : سفارش اسدالله خان و تاریخ 1330 (هجری) گره از پشم روی تار و پود نخ ، ابعاد 130 * 420 سانتیمتر ، به لطف سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :