کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

ربع چهارم قرن 20 م ، 6 تا 8 پود ، گره متقارن ، 128 * 206 سانتیمتر ، مجموعه منیژه منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :