کلکسیون فرش

گبه لر بویراحمد

ربع چهارم قرن 19 م ، تمام پشم ، 150 * 220 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :