کلکسیون فرش

گبه چهارمحال

ربع دوم قرن 20 م ، تمام پشم ، گره از پشم روی تار و پود نخ ، دو پود ، گره متقارن ، 110 * 160 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :