کلکسیون فرش

گبه لر کهکیلویه

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 120 * 246 سانتیمتر ، به لطف دیوید سورگاتو ، گالری میخال ، میلان منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :