نقوش و طرح های فرش

آموزش طراحی سنتی -قسمت دوازدهم (ادامه طرز ترسیم و طراحی اسلیمی ها)

جواد براتی طراح و مدرس فرش ایران

ابتدا تعدادی از تزئینات روی شاخه اسلیمی را که با انها سروکار داریم

این تزئینات هر جایی میتواند روی شاخه قرار گیرد اما مهم این است که جابگاه انها طوری نباشد که به کلیت شکل لطمه یا احساس سنگینی و خالی بودن را القا نماید

اسلیمی فیلی تو خالی:

این شکل همان گونه که از نامش پیداست برعکس اسلیمی تو پر داخلش خالی است و میتواند دارای رنگ متفاوتی حتی از زنینه باشد

این اسلیمی مانند بقیه دارای دو ماهیچه که در دو جهت مخالف حرکت داند تشکیل میشود و در همان دوایر که بیان شد مشترک هستند

اگر ماهیچه اول رو به پایین در نطر گرفته شود ماهیجه بعدی عینا مانند قبل ترسیم شده با ابن تفاوت که رو به بالا میباشد

دقت کنید اگر میخواهید اسلیمی خوبی رسم کنید نباید هیچ شکستگی در محل جداشدن خط رسم شده ایجاد شود

همانگونه که جلسه قبل روش ترسیم ماهیچه بیان شد در این اسلیمی دو ماهیچه خلاف جهت هم هستند و در یک نقطه اشتراک دارند

قطر شاخه نباید در هیچ جایی ضخامتش فرق کند

از جایی که اشاره شده خطی به سمت دیگر میکشیم .اندازه ان اگر به اندازه طول ماهیجه قبلی باشد بهتر است اما کوتاه بلندی ان اگر از حد متعارف بیشتر نباشد موردی ندارد

خط بعدی هم از داخل دایره میانی و به موازات خط اول میکشیم

خط بعدی دوباره از دایره میانی و طوری که در بیرون در محل مورد اشاره به خط اول که رسم شده بود مماس شود

خط چهارم ماهیچه هم به خط دوم مماس میشود

انتهای شاخه اسلیمی دارای یک شکل بنام سر اسلیمی است که بنا به خواست و قلم طراح متفاوت است

دقت کنید خطوطی که از روی هم رد شده اند به این ترتیب پاک میکنیم

این قسمت زیر و رو شدنش دلخواهی است و مهم نیست کدام زیر یا رو باشد

اسلیمی میتواند دارای تزئینات اینچنینی باشد دقت کنید اول کلیت قضیه باید ترسیم شود بعد قسمتها الحاق شود.

نمونه ساده یک اسلیمی فیلی توخالی

کمی پر تزئین تر

 

آموزش طراحی سنتی-جلسه یازدهم (آموزش طراحی اسلیمی)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11526

 

آموزش طراحی سنتی (قسمت دهم آموزش طراحی گلهای ترکیبی)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11466

 

آموزش طراحی سنتی قسمت نهم(آموزش ترسیم گل چرخشی یا فرفره ای)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11228

 

آموزش طراحی سنتی قسمت هشتم(طراحی برگ موئی یا پنجه ای)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11168

 

آموزش طراحی سنتی (قسمت هفتم طرز طراحی گل لاله عباسی)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11106

 

آموزش طراحی سنتی(قسمت ششم :آموزش طراحی گل شاه عباسی)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/11054

 

طراحی سنتی قسمت پنجم آموزش طراحی غنچه ها

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/10988

 

طراحی سنتی قسمت چهارم (ادامه ترسیم برگهای کنگره ای)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/10931

 

شیوه طراحی گل پروانه ای

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/10765

 

آموزش طراحی سنتی قسمت دوم (طراحی برگ بادامی)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/10819

 

آموزش طراحی سنتی (قسمت اول)

http://www.iran-carpet.com/fa/blog/detail/10042

منبع : جواد براتی