کلکسیون فرش

گبه لر ممسنی

حدود 1900 م ، تمام پشم ، 6 تا 7 پود ، گره متقارن ، 133 * 200 سانتیمتر ، مجموعه شخصی منبع : کتاب گبه هنر زیرپا

منبع :